Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 30/08/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn lao động trong Công ty