Cổ đông lớn Ngô Thị Thanh Huyền đã mua 3.300 cp

29/08/22 02:08:18 Lượt xem: 8
CMC: Cổ đông lớn Ngô Thị Thanh Huyền đã mua 3.300 cp

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Văn Thịnh
- Mối quan hệ: Chồng
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Phong Nhã
- Mối quan hệ: Em ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,01%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 546.900 CP (tỷ lệ 11,99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 550.200 CP (tỷ lệ 12,06%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 750 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,02%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 550.950 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 12,08%
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/08/2022.

Tin tức khác